https://www.kulinarnenawigacje.pl/

Cześć!

Na mojej stronie internetowej https://kulinarnenawigacje.pl/sklep/ możesz kupić moje produkty. Ten Regulamin pozwoli Ci zapoznać się z informacjami dotyczącymi m.in. warunków i zasad składania Zamówień, zawarcia Umowy Sprzedaży, sposobów dostawy i form płatności dostępnych w Sklepie, a także procedury odstąpienia od umowy, czy postępowania reklamacyjnego.

Dbam o Twoje prawa jako Konsumenta i informuję Cię, iż nie możesz zrzec się praw przyznanych Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości będą tłumaczone na Twoją korzyść, a postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć, ani wyłączyć żadnych przysługujących Ci praw. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Ci jako Konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Pozdrawiam Cię serdecznie!

Agnieszka Jasińska

e-mail: kontakt@kulinarnenawigacje.pl

 

Spis treści:

 1. Dane kontaktowe.
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne.
 4. Wymagania techniczne.
 5. Usługi elektroniczne.
 6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Formy płatności.
 8. Czas i koszt dostawy.
 9. Realizacja zamówienia.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem.
 11. Reklamacje
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta.
 13. Ochrona danych osobowych.
 14. Postanowienia końcowe.

 

1. DANE KONTAKTOWE

 

Sklep internetowy dostępny w domenie https://kulinarnenawigacje.pl/sklep/ prowadzony jest przez Agnieszkę Jasińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Eskatt Agnieszka Jasińska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP: 6312519086. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się ze mną wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@kulinarnenawigacje.pl.

2. DEFINICJE

 

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuję, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego (dostępny w zakładce Regulamin pod adresem https://kulinarnenawigacje.pl/regulamin/ ), który określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, a także zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu. Dostęp do Regulaminu możliwy jest nieodpłatnie w każdym czasie. Kupujący może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez wydruk, pobranie, zapis na trwałym nośniku.
 • Serwis – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem https://kulinarnenawigacje.pl/ i jej podstronach.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://kulinarnenawigacje.pl/sklep/ i jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupu Produktów dostępnych w Sklepie.
 • Sprzedawca – Agnieszka Jasińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Eskatt Agnieszka Jasińska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP: 6312519086.
 • Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna), która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Formularz Zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego polegająca na udostępnieniu w Sklepie formularza, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie dotyczące Produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży, umowa o dostarczenie treści cyfrowych, umowa o świadczenie usług lub inna umowa dotycząca Produktów zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach Sklepu z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 • Operator płatności – system płatności PayU (https://poland.payu.com/) – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów dostępnych w Sklepie, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi elektroniczne, a Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 2. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 5. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach są podane w Sklepie przy prezentowanym Produkcie.
 6. Ceny podane przy każdym Produkcie nie obejmują kosztów dostawy. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego Zamówienia składają się cena Produktu brutto oraz koszt dostawy.
 7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 8. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 9. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT w wersji elektronicznej, która zostaje automatycznie wysyłana na adres e-mail Kupującego, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.
 10. Zamówienie może złożyć wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Dostęp do Serwisu może zostać ograniczony z powodu: konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wystąpienia awarii i błędów, wystąpienia siły wyższej lub innych zewnętrznych zdarzeń, które są niezależne od Sprzedawcy.
 12. Kupujący nie może dokonywać zakupu anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 13. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pośrednictwem dostępnych w Sklepie formularzy.
 15. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:
  • niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.

Do sprawdzenia, ewentualnie zmodyfikowania.

Można to zastąpić np.: „Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu.” Ale wtedy np. dokument sprzedaży trzeba byłoby dorzucać do paczki z książką.

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, wystarczające jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny Kupującego. Wystarczające są:
  • urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet;
  • odpowiednie oprogramowanie, w tym odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z obsługą Javy, Java Script oraz plików cookies (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari);
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) umożliwiającego odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 1. Jeśli do korzystania z Produktu zakupionego przez Kupującego niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Kupującego innych wymagań technicznych, niż określone w ust. 1, warunki te każdorazowo wskazane będą w opisie Produktu.

 

5. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi elektroniczne, w tym umożliwia mu złożenie Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży, wysyłanie Newslettera itp.
 2. Szczegóły dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych polegających na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie i zawarcia Umowy Sprzedaży, wysyłaniu Newslettera itp. jest bezpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i składaniem Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, a w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym stosuje protokół SSL.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Kupujący, w razie zauważenia nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu może poinformować o tym Sprzedawcę.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych i funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@kulinarnenawigacje.pl. Zaleca się, aby Kupujący w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz podał swoje dane kontaktowe (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę). Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia, bez konieczności rejestracji i zakładania konta.
 2. Aby złożyć Zamówienie (zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu), Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  • w trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktu, ilości, formy płatności, danych podanych w formularzu;
  • w celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;
  • wypełnić Formularz Zamówienia „Dane do płatności” wpisując wskazane dane, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma): imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), telefon, adres e-mail, numer NIP firmy, uwagi do zamówienia; dane obowiązkowe do wprowadzenia są odpowiednio zaznaczone;
  • jeśli Kupujący posiada kupon rabatowy i chce z niego skorzystać, powinien go wpisać w miejscu oznaczonym jako „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod” i kliknąć przycisk „Zastosuj kupon”;
  • wybrać formę płatności za Zamówienie;
  • przed dokonaniem finalizacji Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować te dokumenty (po zapoznaniu się z ich treścią), co potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia; akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;
  • potwierdzić wolę zawarcia Umowy Sprzedaży i kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za złożone Zamówienie (Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy).
 1. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności za Zamówienie w postaci płatności online za pośrednictwem Operatora płatności PayU, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za złożone Zamówienie. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i jego szczegółami. Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Kupującego.
 3. Jeśli Kupujący wybrał inną metodę płatności za Zamówienie, niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU (np. przelew bankowy), po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, zostanie przeniesiony od razu na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia
 5. Ceny Produktów podane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Zamówienia, o której mowa w 6 ust. 6 Regulaminu. Ostateczna kwota do zapłaty nie ulegnie zmianie.
 6. Podczas dokonywania Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.

 

7. FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienie:
  • płatność za pośrednictwem Operatora płatności PayU (płatność online, kartą płatniczą lub BLIK) – płatne na konto Sprzedawcy za pośrednictwem Operatora płatności PayU;
  • płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew);
  • pozostałe formy wyraźnie wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia.
 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności za pośrednictwem Operatora płatności PayU, zobowiązany jest zapłacić za złożone Zamówienie niezwłocznie, tj. po dokonaniu Zamówienia i przekierowaniu go na stronę Operatora płatności.
 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew), zobowiązany jest zapłacić za złożone Zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności i dostawa oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

 

8. CZAS I KOSZT DOSTAWY

 

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:
  • przesyłka z opcją „przedpłata na konto” za pośrednictwem Poczta Polska – standardowy, przybliżony czas dostawy wynosi: 1 – 2 dni robocze od chwili zrealizowania Zamówienia zgodnie z 9 ust. 1.
 1. Jeśli w opisie danego Produktu wskazano inny termin dostawy, obowiązuje zasady wskazane w tym opisie.
 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszt dostawy Produktu ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy.
 4. Informacje dotyczące czasu i kosztów dostarczenia Produktu znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności i dostawa oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

 

9. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki.
 2. Do czasu realizacji złożonego Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Produktu.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU lub na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew), Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia i potwierdzeniu wpływu należności za Zamówienie na konto Sprzedawcy lub podmiotu pośredniczącego PayU.
 4. Czas realizacji Zamówienia (przygotowania Zamówienia do wysyłki) trwa do 7 dni roboczych od chwili przekazania Zamówienia do realizacji, chyba że inny czas realizacji Zamówienia wskazany jest w opisie Produktu. W przypadku Produktu dostępnego „w przedsprzedaży” czas realizacji Zamówienia określony jest w opisie Produktu: „w realizacji od (dd/mm/rr)”. Data ta może ulec zmianie.
 5. Po zrealizowaniu Zamówienia (przygotowaniu Zamówienia do wysyłki) Sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.

 

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 10 ust. 11 i 12 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą (na adres: Eskatt Agnieszka Jasińska, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: kontakt@kulinarnenawigacje.pl).
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Konsumenta.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi skorzystania z jego praw.
 7. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Rzeczy należy odesłać na adres: Eskatt Agnieszka Jasińska, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

11. REKLAMACJE

 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany mu Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie art. 558 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona wobec przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje żądanie. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • żądać obniżenia ceny rzeczy o wskazaną przez niego kwotę,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą (na adres Eskatt Agnieszka Jasińska, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: kontakt@kulinarnenawigacje.pl).
 2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Kupującego.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Kupującemu skorzystania z jego praw.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 1. Kupujący będący Konsumentem w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument może skorzystać również z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platformy ODR), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, która służy rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sprzedawca – Agnieszka Jasińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eskatt Agnieszka Jasińska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP: 6312519086. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych pocztą tradycyjną na podany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kulinarnenawigacje.pl.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w celu i na czas realizacji danego Zamówienia.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz wycofania nowych Produktów, przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie. Uprawnienie to wprowadza się bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed wejściem w życie jakiejkolwiek zmiany, o której mowa powyżej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, czy też z przyczyn organizacyjnych. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupujących z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu.
 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od 1.10.2020
 7. Załącznik do niniejszego Regulaminu: