PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM (ZWROT)

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Eskatt Agnieszka Jasińska, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kulinarnenawigacje.pl.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Do zachowania przez Państwa terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Mają Państwo obowiązek zwrócić mi rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przeze mnie do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy, chyba że zaproponowałam, że sama odbiorę rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Rzecz należy odesłać na adres: Eskatt Agnieszka Jasińska, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice.

 1. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przeze mnie, nie jestem zobowiązana do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
 3. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Mam obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 5. Zwrotu płatności dokonuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Jeżeli nie zaproponowałam, że sama odbiorę rzecz od Państwa, mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest on obowiązkowy. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy (zwrotów) znajdują się w Regulaminie.

 

REKLAMACJE

 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany mu Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona wobec przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje żądanie. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • żądać obniżenia ceny rzeczy o wskazaną przez niego kwotę,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą (na adres Eskatt Agnieszka Jasińska, ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: kontakt@kulinarnenawigacje.pl).
 2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Kupującego.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Kupującemu skorzystania z jego praw.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, ale nie jest on obowiązkowy. Szczegóły dotyczące reklamacji znajdują się w Regulaminie.